Cele Stowarzyszenia

 • reprezentowanie wspólnych problemów kadry inżynieryjno-technicznej oraz realizowanych przez tę kadrę zadań naukowo-techniczno-organizacyjnych wobec społeczeństwa oraz organów państwowych, gospodarczych, społecznych, związkowych i innych;
 • sprawdzanie kwalifikacji posiadanych przez osoby zatrudniane na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w drodze egzaminów przeprowadzanych przez powoływane każdorazowo Zespoły Egzaminacyjne;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia Pracowników Technicznych SPT, obrona ich praw osobistych i zawodowych;
 • prezentowanie stanowiska w przedmiocie zagadnień związanych z włókiennictwem, odzieżownictwem i przemysłem skórzanym;
 • wpływ na rozwój techniki, nauki i gospodarki;
 • promowanie rozwoju nauki i techniki;
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych;

Zakres działalności Stowarzyszenia

 1. współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, placówkami naukowymi, organami państwowymi, organami samorządowymi, związkami zawodowymi itp.;
 2. współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
 3. występowanie o przyznanie nagród oraz nadawania honorowych odznak i innych wyróżnień;
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i informacyjnej oraz sprawowanie opieki nad zabytkami techniki;
 5. pełnienie roli opiniodawczej i doradczej w zakresie rozwoju przemysłu i postępu technicznego;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez:
  • działalność Komisji Kwalifikacyjnej, działającej na rzecz gospodarki energetycznej w podmiotach gospodarczych,
  • usługi w zakresie projektowania, nadzorów, pomiarów, orzeczeń i audytów o stanie technicznym produktów, urządzeń i obiektów.
  • szkolenia z zakresu eksploatacji i bezpiecznej obsługi sieci, instalacji i urządzeń energetycznych
  • opracowywanie i aktualizację instrukcji eksploatacji i bezpiecznej obsługi sieci, instalacji i urządzeń energetycznych
  • opracowywanie i opiniowanie koncepcji modernizacji i rozwoju infrastruktury energetycznej podmiotów gospodarczych

Historia

Historia Stowarzyszenia Pracowników Technicznych sięga już 1976 roku. Początkowo Stowarzyszenie istniało w Jeleniej Górze jako Oddział Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Oddział Stowarzyszenia Włókienników Polskich został wpisany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze do Rejestru Stowarzyszeń i uzyskał osobowość prawną dokładnie 21 października 1999 roku. W 2010 roku na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków zmieniono nazwę Stowarzyszenia na obowiązującą dzisiaj ? Stowarzyszenie Pracowników Technicznych. Zmiana nazwy została potwierdzona wpisem w KRS pod koniec 2010 roku. W roku 1990, na wniosek Zarządu O/SWP J. Góra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy O/SWP w Jeleniej Górze Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Na początku 2011 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał akt zmieniający dla Komisji Kwalifikacyjnej Nr 206, powołując tym samym Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Pracowników Technicznych.

19.02.1976 r. powstał w Jeleniej Górze Oddział Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

W 1990 r. na wniosek Zarządu O/SWP J.Góra, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy O/SWP w Jeleniej Górze Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt.1,2,3,4,5,7,9 i 10 w grupie 2 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 oraz w Grupie 3 pkt.6,7,8 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami).

21.10.1999 r. Oddział SWP w Jeleniej Górze został wpisany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze do Rejestru Stowarzyszeń i uzyskał osobowość prawną.

06.10.2010 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków O/SWP zmieniono nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pracowników Technicznych SPT w Jeleniej Górze co zostało potwierdzone wpisem w KRS w dniu 12.12.2010 r.

31.01.2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał akt zmieniający dla Komisji Kwalifikacyjnej Nr 206, powołując Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Pracowników Technicznych SPT w Jeleniej Górze.

05.05.2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał akt zmieniający dla Komisji Kwalifikacyjnej Nr 206, powołując Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Pracowników Technicznych SPT w Jeleniej Górze oraz ustalając jej skład osobowy.